За факултетот

Правниот факултет е високо-образовна институција кој преку современи образовни процеси ги подготвува студентите од областа на правото, политиката и дипломатијата, јавната администрација и новинарство и односи со јавноста.
Факултетот има за цел во својата работа постојано да ги следи светските трендови на високо образование од областа на правото, политиката, новинарството и односи со јавноста. Сите програми се концепирани според ЕКТС и овозможуваат стекнување на врни компетенции, а и учество на студентите во практичната и научната работа.
Студентите од новинарство и односи со јавноста можат практично да се соочуваат со предизвиците преку актуелните медиуми со кои располага универзитетот, како што се Универзитетскто радио, Универзитетскта ИП телевизија, Универзитетски весник, веб странциите на Универзитетот и студентскиот весник.

 Декан
Проф. д-р Јован Ананиев
E-mail: jovan.ananiev@ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 462

 

 
Продекан
Доц. д-р Олга Кошевалиска
E-mail: olga.gurkova@ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 457