On the 16th of December 2021, beginning at 13 p.m. (CET) the Faculty of Law, University Goce Delchev – Sthip, will host the BordEUr international conference on ‘Deconstructing realities and framing policies in the New European Borderlands’.

The conference is organized within the framework of the project Jean Monnet Networks ‘New European Borderlands – BordEUr (https://bordeur-project.com/), led by the Central European University in Budapest, in which the Faculty of Law, UGD – Shtip participates together with other 8 universities.

The aim of the conference is to discuss the proliferation of new borders in the aftermath of the recent crisis that stroke the European Union and its neighborhood (the Eurozone crisis, the migration crisis, and the COVID-19 pandemic), which in various ways, were crises of those very borders. The focus is put on (re)emergent borders, and issues will be address in relation to the pressing challenges that the EU is facing in its border control practices as well as in its self-representation as an international actor.

During the conference, it will be shown an exhibition of posters on migration and asylum and human rights, prepared by students of the Academy of Fine Arts at the University Goce Delchev – Shitip, elaborated under the mentorship of Jana Jakimovska.

The conference will be opened and addressed by the Ana Nikodinovska Krstevska, the coordinator of the project for the Faculty of Law, UGD – Shtip, and Olga Koshevaliska, Dean of the Faculty of Law, UGD – Shtip and a researcher in the project.

The participants to the conference will be: Stefano Bianchini, Silvia Cittadini and Marco Zoppi from the University of Bologna ‘Alma Mater Studiorum’, Michela Ceccorulli from the University of Bologna ‘Alma Mater Studiorum’, Başak Zeynep Alpan, from the Middle East Techincal University in Istanbul, Ana Nikodinovska Krstevska and Olga Koshevaliska from the University Goce Delchev – Shitp, András Szalai from the Central European University in Budapest, Plamen Ralchev from the University of National and World Economy in Sofia, Owen Parker from the University of Sheffield, and Ricard Zapata Barrero from the University Pompeu Fabra in Barcelona.

Тhe Conference agenda can be downloaded here, and also the detailed program as well as biography of participants.

The conference will be held on the platform MS Teams and it is open. It aims at bringing students, researchers, institutions, and other people who are interested to participate.

The registration link for the conference is here.

For additional information please refer to Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. or Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..


На 16 декември 2021 г., со почеток во 13.00 часот на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“– Штип, ќе се одржи меѓународна конференција на тема ‘Deconstructing realities and framing policies in the New European Borderlands’.

Конференцијата се организира во рамките на проектот Жан Моне за Нови Европски граници (БордЕУр) https://bordeur-project.com/, во кој Правниот факултет учествува како партнер институција.

Темите коишто ќе бидат предмет на дискусија на конференцијата, се однесуваат на пролиферација на нови граници што настанаa после кризите коишто ја погодија Европската унија и нејзиното соседство (како кризата на Еврозоната, миграциската криза, пандемијата Ковид – 19), кои на различни начини, се карактеризираа како кризи на самите граници. Фокусот е ставен на новите граници како и на предизвиците со коишто Европската унија и соседството се соочуваат при управување со своите граници, но и на на улогата на Европската унија како меѓународен актер.

На конференцијата ќе биде прикажана изложба на дела и на постери од студентите од Ликовната академија при УГД – Штип, изработени под менторство на проф. д-р Јана Јакимовска.

Конференцијата ќе ја отворат проф. д-р Ана Никодиновска Крстевска, раководител на проектот за Правен факултет, УГД – Штип и проф. д-р Олга Кошевалиска, декан на Правниот факултет, УГД – Штип и истражувач во рамките на проектот.

Учесници на конференцијата ќе бидат: Стефано Бјанкини (Stefano Bianchini), Силвија Читадини (Silvia Cittadini) и Марко Ѕопи (Marco Zoppi) од Универзитетот во Болоња ‘Алма Матер Студиоурм’ (University of Bologna ‘Alma Mater Studiorum’), Микела Чекорули (Michela Ceccorulli) од Универзитетот во Болоња ‘Алма Матер Студиоурм’ (University of Bologna ‘Alma Mater Studiorum’), Башак Зејнеп Алпан (Başak Zeynep Alpan), од Middle East Techincal University во Istanbul, Ана Никодиновска Крстевска и Олга Кошевалиска од Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Андрас Шалај (András Szalai) од Централоевропскиот Универзитет во Будимпешта (Central European University in Budapest), Пламен Ралчев (Plamen Ralchev) од Универзитетот за национална и светска економија во Софија  (University of National and World Economy in Sofia), Овен Паркер (Owen Parker) од Универзитетот на Шефилд (University of Sheffield), и Рикард Ѕапата Бареро (Ricard Zapata Barrero) од Универзитетот Помпеу Фабра од Барселона (University Pompeu Fabra in Barcelona).

Агендата на конференцијата може да ја надете тука, како и деталната програма на конференцијата и биографијата на учесниците.  

Конференцијата ќе се одржи на платформата MS Teams и е од отворен карактер. Таа е наменета за студенти, за истражувачи, за институции и за сите лица што ќе пројават интерес да учествуваат.

Линкот за регистрација може да го преземете тука.

За подетални информации обратете се кај 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. или Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

Технички секретар

Маргарета Алчинова
Тел: +389 32 550 450
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр.10-А
Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Љубица Медарска Апостолова
Тел: +389 32 550 585
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Штип - Невенка Ронкова

Тел: +389 32 550 081

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Скопје - Цветанка Матракоска

Тел: +389 32 550 129

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.