On the 19th and 20th of May 2022, starting at 14.30 p.m. (CET) the University of Naples ‘Orientale’ will host the final conference of the MAPS project, ‘Migration and Asylum Policies Systems: The Way Forward’.

The conference is organized within the framework of the project Jean Monnet Networks ‘Migration and Asylum Policies Systems (https://www.mapsnetwork.eu/), led by the University of Naples ‘Orientale’, in which the Faculty of Law, UGD – Shtip participates together with other 9 universities.

The aim of the conference is to discuss the different national and supranational regimes and to determine weaknesses, shortcomings, and reform proposals, which will be discussed by the partner universities of the project. Other than this the conference will discuss issues such as the challenges of protection of international refugees, the necessity to revise the Dublin System, globalization, and inequalities as source of migration, environmental migration and much more.

The conference will be organized under the auspices of the Italian Society of International and European Law and the International Association of the Law of the Sea.

The conference will be opened and addressed by the Rector of the University of Naples “Orientale”, R. Tottoli, the Vice President of the European Parliament, P. Picierno and the coordinator of the MAPS network, prof. Giuseppe Cataldi. Some of the academics that will take part in the Conference are: J. Hathaway (University of Michigan Law School), G. Gozzini (University of Siena), E. Recchi (Sciences Po Paris), G. Goodwin – Gill (All Souls College, Oxford and University of New South Wales, Sydney), E. Guild (Queen Mary University London), S. Breitenmoser (Basel University), S. Oeter (University of Hamburg), C. Tomuschat (Humboldt University Berlin), F. Féral (Université de Perpignan), P. Uebersax (Basel University Switzerland), P. Grazziotin Noschang (University of Passo Fundo, Brazil), M. Corleto (Pegaso online University), A. Fazzini (University of Naples L’Orientale), V. Moreno-Law (Queen Mary University of London), M. Pace (University of Naples L’Orientale) and G. Cataldi (University of Naples L’Orientale). The conference sessions will be chaired by Ana Nikodinovska Krstevska (University Goce Delcev – Stip) and Peter Hilpold (Innsbruck University).

The conference will be held on in presence and remotely. It aims at bringing students, researchers, institutions, and other people who are interested to participate.

To register for the conference please write on this mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.На 19 и 20 мај 2022 г., со почеток во 14.30 часот, Универзитетот во Неапол „Ориентале“ ќе биде домаќин на финалната конференција на проектот МАПС „Системи на политики за миграција и азил: патот напред“.

Конференцијата е организирана во рамките на проектот Жан Моне за вмрежување „Системи на политики за миграции и азил„ (https://www.mapsnetwork.eu/), предводен од Унвиерзитетот во Неапол „Ориентале“, во рамките на кој учествува Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, како партнер институција заедно со други 9 универзитети.

Целта на конференцијата е да се дискутира за различните национални и супранационални режими во делот на мигарцијата и азилот, со цел да се утврдат недостатоците, слабостите и да се предложат нови реформи. Овие теми ќе бидат дискутирани од страна на партнер институциите во проектот. Освен нив, на конференцијата ќе се говори за прашања поврзани со предизвиците поврзани со меѓународната заштита на бегалците, потребата од ревизија на Даблинскиот систем на ЕУ, глобализација и нееднаквоста како извор на миграција, еколошка миграција и други.

Конференцијата е организирана под покровителство на Италијанското здружение за меѓународно и европско право и Меѓународната асоцијација за правото на морето.

Конференцијата ќе биде отворена од страна на Ректорот на Универзитетот во Неапол „Ориентале“, Р. Тотоли (R. Tottoli), Заменик претседателот на Европскиот парламент, П. Пичерно (P. Picierno) и од координаторот на МАПС мрежата, проф. Џузепе Каталди (Giuseppe Cataldi). Некои од учесниците коишто ќе бидат предавачи на конференцијата се: Џ. Хатавеј (J. Hathaway, University of Michigan Law School), Џ. Гоѕини (G. Gozzini, University of Siena), Е. Реки (E. Recchi, Sciences Po Paris), Џ. Гудвин – Гил (G. Goodwin – Gill, All Souls College, Oxford and University of New South Wales, Sydney), Е. Гилд (E. Guild, Queen Mary University London), С. Бретенмозер (S. Breitenmoser, Basel University), С. Отер (S. Oeter, University of Hamburg), К. Томушат (C. Tomuschat, Humboldt University Berlin), Ф. Ферал (F. Féral, Université de Perpignan), П. Уберсакс (P. Uebersax, Basel University Switzerland), П. Грациотин Нушанг (P. Grazziotin Noschang, University of Passo Fundo, Brazil), М. Корлето (M. Corleto, Pegaso online University), а. Фацини (A. Fazzini, University of Naples L’Orientale), В. Морено – Лакс (V. Moreno-Law, Queen Mary University of London), М. Паче (M. Pace, University of Naples L’Orientale) и Џ. Каталди (G. Cataldi, University of Naples L’Orientale). Со сесиите на конференцијата ќе претседаваат Ана Никодиновска Крстевска од Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Питер Хилполд од Универзитетот во Инсбрук.

Од тимот на истражувачи од Правниот факултет, УГД ќе земат учество проф. Ана Никодиновска Крстевска, проф. Олга Кошевалиска и доц. Елена Максимова.

Конференцијата ќе се одржи со присуство и онлајн, и таа е од отворен карактер за студенти, истражувачи, професори, експерти и слично.

Доколку сте заинтерсирани да учествувате ве молиме пријавете се на овој мејл: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

За повеќе информации обратете се кај Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. или Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. .


Технички секретар

Маргарета Алчинова
Тел: +389 32 550 450
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр.10-А
Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Љубица Медарска Апостолова
Тел: +389 32 550 585
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Штип - Невенка Ронкова

Тел: +389 32 550 081

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Скопје - Цветанка Матракоска

Тел: +389 32 550 129

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.