Со големо задоволство го објавуваме повикот за учество и за достава на трудови за 9-та Меѓународна научна конференција „Општествени промени во глобалниот свет“, што ќе се одржи во Штип на 1 и 2 септември 2022 година.

Конференцијата е отворена за истражувачи, научни работници и практичари/експерти од различни области на истражување како што се правото, политиката, меѓународните односи, правото на Европската унија, одржливиот развој, социологијата, антропологијата, медиумите и комуникациите, хуманата географија и сл. Пријавените учества за конференцијата ќе бидат групирани во четири панели и тоа: право, политика, општество, комуникации, медиуми и односи со јавност.

Тука може да го најдете повикот за учество како и темплејтите за доставување на апстракти и на целосните трудови. Ракописите поминуваат низ процес на анонимна рецензија, и сите прифатени трудови ќе бидат објавени во Зборник од конференцијата.

Новиот рок за пријава на учество е до 15.05.2022, додека рокот за доставување на целосни трудови е 10.06.2022.

За подетални информации ве молиме обратете се на Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Организациски одбор,

Проф. Милица Шутова

Проф. Јорданка Галева

Асс. Наташа Донева

Асс. Ана Здравева

ПОВИК ЗА 9-та МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА (.pdf)

Темплејт за трудови (.pdf)


We are pleased to announce the call for papers for the 9-th Annual International Scientific Conference „Social Changes in the Global World “, to be held in Stip on the 1st and 2nd September 2022.

The Conference is open for researchers, scholars, academics, and practitioners from different fields of research such as law, politics, international relations, EU Law, sustainable development, sociology, anthropology, media and communications, human geography, structured into four conference panels: law, politics, society, communication, media, and public relations.   

Here you could find the call for papers as well as the templates for submitting abstracts and full papers. Papers undergo a blind peer-review process, and all accepted papers will be published in the Conference Proceedings. 

The new deadline for the call for papers is 15.05.2022, while the deadline for submission of the full paper is 10.06.2022.

For further information please contact Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Organizing Committee

Mrs. Milica Sutova

Mrs. Jordanka Galeva

Mrs. Natasa Doneva

Mrs. Ana Zdraveva  

9th International Scientific Conference (.pdf)

Template for abstract and paper (.pdf)

Технички секретар

Маргарета Алчинова
Тел: +389 32 550 450
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр.10-А
Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Љубица Медарска Апостолова
Тел: +389 32 550 585
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Штип - Невенка Ронкова

Тел: +389 32 550 081

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Скопје - Цветанка Матракоска

Тел: +389 32 550 129

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.